Statut

STATUT STOWARZYSTWA TENISA ZIEMNEGO W IŁAWIE


ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Tenisa Ziemnego w Iławie / w skrócie TTZ / i zwane jest dalej Towarzystwem .
§2.Towarzystwo jest organizacją społeczną powołaną do propagowania i rozwoju tenisa ziemnego jako formy rekreacji ruchowej w środowisku w którym działa.
§3.Terenem działania Towarzystwa jest miasto i gmina Iława a siedzibą jest miasto Iława.
§4.Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§5.Towarzystwo używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§5a.Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ II

Cele Towarzystwa i sposoby realizacji

§6.1.Celem działania Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie i propagowanie gry w tenisa ziemnego  wśród ogółu społeczności iławskiej.
§7. Cele te Towarzystwo realizuje poprzez:
- upowszechnianie znajomości zasad gry w tenisa ziemnego
- podejmowanie działań mających na celu  utrzymanie i powiększanie bazy materialnej do gry w tenisa ziemnego, a w tym  wspieranie i inicjowanie budowy nowych kortów tenisowych oraz modernizacja istniejących.
- współdziałanie z samorządem lokalnym w realizacji programu rozwoju kultury fizycznej.
- Organizowanie zespołów o charakterze sportowym i specjalistycznym zgodnie z potrzebami członków.
- Organizowanie nauki gry w tenisa ziemnego dla poszczególnych grup wiekowych.
- Udzielanie instruktażu i poradnictwa w zakresie uprawiania gry w tenisa ziemnego.
- Organizowanie turniejów tenisowych
- Organizowanie i prowadzenie: wynajmu obiektów tenisowych, wypożyczalni sprzętu sportowego, usług w zakresie naprawy sprzętu sportowego - z tym że wszelkie uzyskane z takiej działalności dochody przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych
- współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach działalności

ROZDZIAŁ III

Zasady działania

§8.1.Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności społecznej swoich członków i sympatyków.
§8.2.Wszystkie władze są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swojej działalności.
§8.3.Władze Towarzystwa podejmują decyzje samodzielnie w sprawach dotyczących terenu na którym działają.
§8a.1.Zabronione jest udzielanie przez Towarzystwo pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli – zwanych dalej „osobami bliskimi”.
§8a.2.Zabronione jest przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich , na zasadach bezpłatności lub na preferencyjnych warunkach.
§8a.3.Zabronione jest wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich , na zasadach bezpłatności lub na preferencyjnych warunkach – chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
§8a.4.Zabroniony jest zakup na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa , członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy Towarzystwa oraz ich osób bliskich

ROZDZIAŁ IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9.Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych i uczestników
§10.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel Polski /osoba pełnoletnia – obywatele UE też mogą być członkami/ , który złożył pisemną deklarację , uiścił wpisowe i został przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.
§11.Członkowi zwyczajni mają prawo:
- uczestniczyć w Walnym Zebraniu Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz być wybieranym i wybierać do władz Towarzystwa
- brać czynny udział we wszystkich formach działania Towarzystwa
- korzystać z urządzeń, obiektów Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd Towarzystwa
§12.Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
- przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa
- regularne opłacanie składek członkowskich
- propagowanie celów Towarzystwa
- troska o majątek Towarzystwa
- branie czynnego udziału w działalności Towarzystwa
§13.Członkiem uczestnikiem Towarzystwa może być osoba niepełnoletnia przyjęta po złożeniu deklaracji za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
§14.Członkowie uczestnicy Towarzystwa ,za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego mają prawa i obowiązki takie jak członkowie zwyczajni Towarzystwa.
§15.Członkostwo Towarzystwa wygasa:
- poprzez wystąpienie członka Towarzystwa zgłoszone na piśmie
- skreślenie z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ustalony przez Zarząd Towarzystwa
- wykluczenie członka uchwałą Zarządu Towarzystwa za nieprzestrzeganie Statutu i uchwał władz Towarzystwa
- rozwiązanie Towarzystwa

ROZDZIAŁ V

Władze Towarzystwa

§16. Władzami Towarzystwa są:
- Walne Zebranie
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
§17.Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
§18.Kadencja władz trwa 4 lata.
§19.Członkowie władz pełnią swe funkcje bez wynagrodzenia – honorowo.
§20.Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu.
§21.Członek władz Towarzystwa może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.
§22.Mandat członka władz Towarzystwa wygasa przed upływem okresu kadencji w razie:
- rezygnacji z mandatu
- uchwały Zarządu Towarzystwa o odwołaniu
- utraty praw obywatelskich
- śmierci członka
§23.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
§24.Władze Towarzystwa zobowiązane są do przestrzegania demokracji wewnątrz organizacyjnej.
§25.Walne Zebranie:
1/Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2/Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3/Walne Zebranie zwyczajne Towarzystwa odbywa się raz na rok i zwoływane jest przez Zarząd.
4/Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd na skutek:
a/uchwały zarządu Towarzystwa
b/żądania Komisji Rewizyjnej
c/wniosku uchwalonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
5/Walne Zebranie Towarzystwa może podejmować uchwały w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych – uprawnionych do głosowania.
6/Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a/uchwalanie programu działania Towarzystwa
b/rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c/udzielanie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującym władzom
d/wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
e/uchwalanie Statutu lub dokonywanie w nim zmian
f/podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa
g/rozpatrywanie spraw wniesionych przez członków lub władze Towarzystwa
§26. Zarząd Towarzystwa
1.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.
2.Zarząd składa się z 3-10 członków wybranych przez Walne Zebranie. Liczbę członków Zarządu ustala Walne zebranie.
3.Prezesa Towarzystwa wybiera Walne Zebranie.
4.Zarząd wybiera ze swojego grona: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
5.Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
a/reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
b/wykonywanie uchwał Walnego zebrania
c/kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa
d/ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej organizacji Towarzystwa
e/uchwalanie budżetu i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i finansami Towarzystwa
f/składanie sprawozdania z działalności przez Walnym Zebraniem
g/zwoływanie Walnych Zebrań
h/podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i uczestników
i/uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Towarzystwa
j/podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju i umacniania Towarzystwa
6.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
7.Spory wynikłe między członkami Towarzystwa rozpatruje Zarząd, którego decyzje są ostateczne.
§27.Komisje Rewizyjne:

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Towarzystwa.
  2. Komisje Rewizyjne wybiera Walne Zebranie w składzie 3-5 członków.
  3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie.
  4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Towarzystwa bądź związane z Towarzystwem umową o pracę, ani też osoby pozostające z członkami Zarządu Towarzystwa w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art.8pkt8 ustawy z dnia 03 marca 2000r. z późn. zmianami o  wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
  6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.
  7. Komisja Rewizyjna działa kierując się statutem Towarzystwa.
  8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- przeprowadzanie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Towarzystwa
- wyznaczanie zaleceń pokontrolnych
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa
- składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Towarzystwa, jeżeli dojdzie do wniosku że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowe działanie Towarzystwa

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusz Towarzystwa

§28.Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
§29.Na fundusze Towarzystwa składają się:
- dotacje
- wpływy z wpisowego i składek członkowskich
- inne wpływy z działalności statutowej Towarzystwa
- darowizny i zapisy
§30.Do występowania w imieniu Towarzystwa jako osoby prawnej uprawniony jest Zarząd Towarzystwa.
§31.Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa oraz Skarbnika.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§32.Zmiany statutu Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania i zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
§33.Uchwała Walnego Zebrania o zmianach statutu Towarzystwa wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§34.Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§35.Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa jednocześnie tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.